The Glorious Qur'an

Kur'an Slavni

Preveo Mustafa Mlivo, bosanski jezik

The Glorious Qur’an Mustafa Mlivo’s translation, 4th edition The first Qur’an translation into Bosnian language Published in May 2023

  HOME  |   MOJ PRIJEVOD  |  RECENZENTI  |  KRITIKA  |  PREUZMI  |  KUPI  |  KONTAKT


PULSARI

NEUTRONSKE ZVIJEZDE


Tumačenje Kur'anskih ajeta (86:1,2,3)


Uvodna napomena:
     Ovo tumačenje je posve novo u svijetu, a ja sam ga obznanio
2002. godine. Objavio sam ga u dva časopisa (Novi horizonti i SAFF u Bosni i Hercegovini). Svoj tefsir o Pulsaru postavio sam na internet te tako omogućio zainteresiranima da svojim ušima čuju zvok pulsara. Također sam taj rad u tekstualnom i audio-vizuelnom obliku stavio na CD koji sam besplatno dijelio u tiražu od 500 primjeraka. Tumačenje je uslovljeno doslovnim  preijevodom  prva tri ajeta sure Et-Tarik. Ovo moje tumačenje preuzeli su brojni prevodioci i komentatori Kur’ana. Učeni muslimanski krugovi su ga po automatizmu prihvatili, jer ga je praktički nemoguće pobiti, barem za sada. Astronomski opis pulsara potpuno se uklapa u navedene ajete.  Neki ljudi su ovo tumačenje preuzeli i postavili  na YOUTUBE kao video klipove.  Neki su postavili na svoje web stranice, a drugi su pisali o tome u njihovim knjigama, poput turskog učenjaka prof. dr. Caner Taslaman. Šest godina kasnije (2008) dr. Zaghlul El-Naggar pravi video prilog  o pulsarima gdje izražava svoje oduševljenje izgovarajući subhanAllah…


Priča teče ovako:


Jednoga dana 2002. godine kada sam proučavao pulsare, uočio sam zapanjujuću podudarnost između prva tri ajeta sure Et-Tarik i objašnjenja koja astronomija daje o pulsarima. Sura Et-Tarik počinje neobičnom zakletvom:


1. Tako mi neba i Tarika!        /Udarača!/

2. A šta znaš ti šta je Tarik?    /Udarač?/

3. Zvijezda prodorna!


U rječnicima arapskog jezika naći ćemo da tarik označava onog koji kuca, koji udara, koji lupa.

Nedžm označava zvijezdu. Sakib znači onaj koji buši, onaj koji prodire, onaj koji bljeska, onaj koji svijetli.

Allah se dakle kune zvijezdom (nedžm), koja proizvodi pulsacije nalik na udare ili kucanje (tarik), istovremeno odašiljući gigantske bljeskove svjetlosti, radio talasa, gama ili X zraka (sakib)! Znamo koliko i kako su prodorni gama zraci, X zraci, radio talasi i svjetlost!

            A kakva je to zvijezda koja se ponaša kako je opisano u prva tri ajeta sure Et-Tarik?

Gore izrečena svojstva astronomi pripisuju samo neutronskim zvijezdama. Neutronske zvijezde se odlikuju velikom gustoćom i strahovito velikim brzinama rotacije, od jednog obrtaja u nekoliko sekundi do jednog obrtaja u 1,56 milisekundi! Takve zvijezde nazivaju se pulsari! Iz dva magnetna pola pulsara izbija mlaz čestica. Ove čestice proizvode veoma močni mlaz svjetlosti, radio talasa, X ili gama zraka. Taj mlaz sječe nebo kao svjetlo na svjetioniku. Magnetna i rotaciona osa pulsara se ne podudaraju! Svaki put kada ovaj zrak (bilo kao svjetlosni snop, radio talas, gama ili X zrak) pogodi Zemlju čuje se precizan puls radio buke koja liči na kucanje (tarik) ili udaranje močnog nebeskog sata pračenog grmljavinom!

           Čuvši ove udare svojim ušima bio sam zapanjen i uvjeren da bi se zaista prva tri ajeta sure Et-Tarik svakako mogla odnositi na izuzetne kosmičke objekte pulsare! Naime, ako se putem interneta priključite na jednu od opservatorija koje su velikim radio teleskopima snimile ovo kucanje neutronskih zvijezde i sami ćete biti iznenađeni frapantnim saglasjem citiranih ajeta sa ponašanjem pulsara!

           Kad bi se naša zvijezda Sunce kojim čudom zgusnula kao neutronska zvijezda na tijelo prečnika 10 km, njena brzina rotacije povećala bi se 5 milijardi puta, odnosno obrtala bi se 2000 puta u sekundi!

           Najenergetskiji pulsar otkriven je u Rakovoj maglini. On se obrće 30 puta u sekundi i jako je magnetiziran. Zbog toga on djeluje kao nebeska energetska stanica čiji vjetar odašilje dovoljno energije da čitava Rakova maglica svijetli u gotovo svom spektralnom području.

Najbrži su radio pulsari. Tako se pulsar PSR1937+21 okrene preko 360 puta u sekundi! Smatra se da ove pojave emitovanja prodornog svjetlosnog ili radio bljeska uzrokuje stalni pad materije sa susjedne zvijezde, na način kao kad bismo već rotirajući globus udarali (tareka) prstom održavajući mu tako brzinu vrtnje!

Ranija tumačenja ajeta 86:1,2,3

            U svom komentaru Jusuf Ali (čiji se prijevod Kur’ana na engleski tada najviše koristio na religijskim internet news grupama) kaže da postoje velika razmimoilaženja o tome na što bi se mogla odnositi ova tri ajeta. Neki komentatori misle da je ovdje riječ o Večernjači ili Jutarnjoj zvijezdi (Venera, Danica), neki da je to planet Saturn, zvijezda Sirijus, zvjezdani skup Plejade ili zvijezde padalice. On takođe smatra da je najpriličnije riječ “tarik” uzeti u značenju “zvijezda” u kolektivnom i generičnom smislu, jer zvijezde eto sjaje svaku noć u godini i njihov sjaj prodire kroz tamu noći.


Treba napomenuti da su lutanja prisutna i kod drugih prevodilaca i komentatora Kur’ana.


Održivost ovakvih tumačenja.

       Osnovni kriteriji. Osobine nebeskog objekata spomenutog u
ajetima (86:1-3) jesu da on:

       1) kuca (udara, tuče),

       2) da je to zvijezda,

       3) da buši, prodire, prožiže.

Nijedna od planeta Sunčevog sistema ne može zadovoljiti kriterije koji su definirani
samim ajetima, jer

      - ni jedna od planeta ne proizvodi pulsacije nalik na kucanje, udaranje,

      - jer niti Danica (Venera, Večernjača) isto kao ni Saturn nisu zvijezde,

      - jer ni jedna od planeta nema tako snažna zračenja (kako u području svjetlosti,
tako i u području emisije radio talasa, X ili gama zraka) da bi bila interesantna.


       Što se tiče Sirijusa on je zvijezda koja je u biti slična kao i milijarde drugih zvijezda visokog sjaja. Zvjezdani skup Plejade takođe ne ispunjava ove kriterije samim tim što je u pitanju više grupisanih zvijezda karakterističnog izgleda tako da mi vidimo na nebu njihovu “združenu svjetlost.”

      Ono što u našim prilikama nazivamo “zvijezdama padalicama” uopće nisu zvijezde nego mali komadi kosmičkog materijala veličine zrnca pijeska ili nešto veći, koji izgaraju kada ulete u Zemljinu atmosferu zbog trenja sa zrakom, razvijajući pri tome intenzivnu svjetlost.

                                                                               A Allah najbolje zna!